Miljøpolicy for Medistim Norge

1  Miljøpolicy

Medistim Norge AS er et datterselskap av Medistim konsernet, og er underlagt konsernets overordnende miljøpolicy. I tillegg forplikter Medistim Norge AS seg til å ha en definert miljøpolicy som en del av sitt ledelsessystem. Dette skal sikre kontinuerlig fokus på de påvirkninger selskapets aktiviteter kan ha på det ytre miljøet og systematisk arbeid med å eliminere eller redusere miljøbelastningen.
Vårt miljøfokus skal gjøre oss til en foretrukket forretningspartner, en god nabo for omliggende bedrifter og boligområder, og en attraktiv arbeidsplass.
Medistim Norge AS arbeider kontinuerlig for å beskytte miljøet ved å:

  • Identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • Overholde egne miljømål.
  • Etterleve alle krav, lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet.
  • Sørge for opplæring av våre ansatte, slik at miljømessige aspekter er kjent og kontinuerlig fokus på miljø ivaretas.
  • Inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant.
  • Vektlegge miljøspørsmål i utviklingen av virksomheten og tjenestene.
  • Være i aktiv dialog og samarbeide med interessenter som kan påvirke og/eller påvirkes av virksomhetens aktiviteter.

2  Miljømål

Medistim Norge AS har som overordnet mål å redusere sitt økologiske fotavtrykk. Som en grunnleggende del av dette, skal alle ansatte ha kjennskap til og følge bedriftens rutiner for korrekt avfallshåndtering av utgåtte produkter.
Andre relevante miljømål vil defineres på linje med øvrige mål for bedriften («Goals & Objectives»), som fastsettes på årlig basis.

3  Vurdering av miljøaspekter

Risiko for miljøbelastninger skal inkluderes ved vurdering av risiko og muligheter, og skal behandles som eget punkt i bedriftens årlige ledelsesgjennomgåelse.
Medistim Norge har identifisert følgende vesentlige miljøaspekter relatert til sine aktiviteter:

3.1  Produsenter/leverandører av varer

Medistim Norge skal vurdere miljøfokus hos produsenter av medisinsk utstyr utstyr som bedriften ønsker å være distributør for, og skal fortrinnsvis velge leverandører som er miljøsertifiserte gjennom ulike sertifiseringsordninger i inn- og utland. Sertifikater for miljøsertifisering skal etterspørres ved evaluering av leverandører, og vektlegges ved godkjenning av leverandører. 
Medistim Norge skal tilstrebe å benytte miljøvennlig og resirkulerbar papp og papirbasert emballasje fra produsenter med skogvennlig produksjon, fortrinnsvis der dette kan dokumenteres med PEFC, FSC eller annen relevant sertifisering.

3.2  Transport av varer

Inngående transport
Transport av varer til Medistim skal fortrinnsvis skje med selskaper som er miljøsertifisert og/eller kan dokumentere fokus på bærekraftige og miljøvennlige tjenester

Varer til  kunder
Medistim sender medisinsk utstyr til sine kunder via Bring, som er en en av de største post- og logistikkaktørene i Norden. Medistim Norge har bevisst valgt en leverandør med dokumentert fokus på miljø ved transport av varer til sine kunder.

3.3  Reisevirksomhet

En viktig aktivitet for våre salgssjefer og produktspesialister er å følge opp våre kunder ved stedlig besøk. Våre ansatte skal benytte bil som gir minst mulig CO2-utslipp og fortrinnsvis el- eller ladbar hybridbil til kundebesøk. For ansatte som har avtale om firmabil, skal Medistim Norge satse på el og hybridbiler. 
Kundebesøk, deltakelse på kongresser eller andre aktiviteter som inkluderer flyreiser skal planlegges nøye mht til reiserute og antall flyvninger, for å begrense bedriftens miljøpåvirkning gjennom reisevirksomhet.
Ved overnatting skal det fortrinnsvis velges hoteller med dokumentert miljøfokus, og våre ansatte  skal følge hotellets oppfordringer mht miljøbesparende tiltak.

3.4  Lagerkontroll

Medistim Norge skal tilstrebe en god lagerkontroll både i egne og kunders lokaler, som reduserer risiko for at varer går ut på dato og ikke kan benyttes. Dette gjøres gjennom å oppdatere bedriftens ERP system og å etablere gode kontrollrutiner.

3.5  Avhending av utgåtte varer

Lagerførte varer som har passert holdbarhetsdato skal avhendes ihht. retningslinjer fra renholdsverket. Medistim Norge har identifisert følgende varer med spesielle krav til avfallsbehandling i sin produktportefølje:
– Silikonimplantater
– Elektrisk utstyr